Súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1.1 Spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi.

 

1.2 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon“) týmto informuje Spoločnosť všetkých používateľom webových služieb – súkromné osoby, ktorí poskytnú Spoločnosti svoje osobné údaje, o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach.

 

1.3 Prevádzkovateľ informačného systému s názvom software pre správu motorového vozidla je spoločnosť Spotreba.sk, s.r.o., so sídlom Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 291 351, podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b). zákona.

 

1.4 Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona. Spoločnosť týmto oznamuje používateľom, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania zmluvy o poskytovaní služby prostredníctvom registračného formulára spracúvať osobné údaje používateľa bez jeho súhlasu počas celej doby trvania účtu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov používateľa bude vykonávané Spoločnosťou v predzmluvných vzťahoch s používateľom a spracúvanie osobných údajov používateľa je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje používateľ ako jedna zo zmluvných strán. Používateľ i bude pred odoslaním registračného formulára vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním registračného formulára potvrdil, že Spoločnosť mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámila všetky skutočnosti v zmysle ust. § 15 zákona nachádzajúce sa na webovej stránke.

 

1.5 Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie možnosti dotknutej osoby využívať software na správu motorového vozidla prostredníctvom internetovej stránky s adresou domény www.spotreba.sk.

 

1.6 Používateľ odoslaním registračného formuláru a zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Spoločnosťou v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, a to titul, meno a priezvisko, mesto, okres, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, prezývka.

 

1.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na príslušnej webovej stránke.

 

1.8 Osobné údaje sa do informačného systému poskytujú na dobrovoľne, a to na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu so Spoločnosťou. V prípade, ak osobné údaje používateľ Spoločnosti neposkytne nebude možné plniť predmet zmluvy a uskutočniť registráciu.

 

1.9 Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a ich prenos ani nepredpokladá.

 

1.10 Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje sú sprístupňované poskytovateľovi IT servisu.

 

1.11 Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje nebudú zverejnené.

 

1.12 Osobné údaje používateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na príslušnej webovej stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená Spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle zákona. Registrovaný používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú v tomto dokumente, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie.

 

1.13 Práva registrovaného používateľa ako dotknutej osoby podľa zákona sú najmä nasledovné:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa – Spoločnosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

1.14 V súvislosti s využívaním našich služieb môže Spoločnosť zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby používateľom.

 

1.15 Na prípadne pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu info@spotreba.sk.

 

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť