Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania občasného newslettera

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1.1 Spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi.

 

1.2 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon“) týmto informuje Spoločnosť všetky súkromné osoby, ktoré poskytnú Spoločnosti svoje osobné údaje, o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach.

 

1.3 Prevádzkovateľ informačného systému s názvom informačný marketingový systém je spoločnosť Spotreba.sk, s.r.o., so sídlom Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 291 351, podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b). zákona.

 

1.4 Právnym základom spracúvania osobných údajov používateľov je súhlas dotknutej osoby v zmysle ust. § 11 zákona.

 

1.5 Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia vlastných marketingových aktivít prevádzkovateľa.

 

1.6 Používateľ odoslaním registračného formuláru a zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Spoločnosťou v rozsahu emailovej adresy.

 

1.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom formulára umiestneného na príslušnej webovej stránke.

 

1.8 Osobné údaje sa do informačného systému poskytujú na dobrovoľne, a to na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom čas platnosti súhlasu je 3 roky odo dňa jeho udelenia.

 

1.9 Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a ich prenos ani nepredpokladá.

 

1.10 Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje sú sprístupňované poskytovateľovi IT servisu.

 

1.11 Spoločnosť informuje dotknuté osoby, že osobné údaje nebudú zverejnené.

 

1.12 Práva dotknutej osoby podľa zákona sú najmä nasledovné:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa – Spoločnosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

1.13 V súvislosti s využívaním našich služieb môže Spoločnosť zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa používateľ prihlasuje k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod.. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby používateľom.

 

1.14 Na prípadne pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu info@spotreba.sk.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zasielanie newslettera – marketingové aktivity

Voliteľným bonusom je možnosť získať aktuálne informácie o novinkách, newsletter alebo aktuálne články zasielané e-mailom. V prípade, ak si používateľ neželá, aby ho Spoločnosť oslovovala s ponukou noviniek, newsletterov a článkov, svoj nesúhlas môže vyjadriť zakliknutím príslušného políčka na webovej stránke. Zakliknutím príslušného políčka (checkboxu) na webovej stránke udeľujete spoločnosti Spotreba.sk, s.r.o., so sídlom Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 291 351, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24903/R, podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b). zákona ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona súhlas na spracúvanie svojich svojej emailovej adresy, a to na nasledujúci účel:

 

1. občasné zasielanie informácií o novinkách, newsletter alebo aktuálnych článkov, a to na vyplnenú e-mailovú adresu pre účely realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa.

Súhlas sa udeľuje dobrovoľným vyznačením samostatného, na tento účel slúžiaceho políčka na webovej stránke s príslušným popisom a s odkazom na tento dokument; toto pole nie je prednastavené a na udelenie súhlasu sa vyžaduje aktívne konanie zo strany dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu je 3 roky odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese Spotreba.sk, s.r.o., so sídlom Odborárska 1381/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, alebo e-mailom na adrese info@spotreba.sk.

 

Zároveň vyhlasujem, že som bol včas a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov v zmysle ust. § 15 zákona. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že zaškrtnutím políčka (checkboxu) označeného „Prečítal som si informácie podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania občasného newslettera“ ja ako poskytovateľ osobných údajov udeľujem prevádzkovateľovi súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu.

 

Zároveň týmto potvrdzujem, že vyplnenou e-mailovou adresou v plnom rozsahu oprávnene disponujem, je správna, úplná a pravdivá.

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť