Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání občasného newsletteru

Informace ve smyslu ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů

 

1.1 Společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých předpisů, ev. zákonem č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích, zákonem č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb, to vše ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

 

1.2 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých předpisů (dále jen "zákon") tímto informuje Společnost všechny soukromé osoby, které poskytnou Společnosti své osobní údaje, o následujících skutečnostech a jejich zákonných právech.

 

1.3 Provozovatel informačního systému s názvem informační marketingový systém je společnost AUTOBAZAR.EU sro, se sídlem Kmeťova 18/1288, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČ: 36 741 922 dle ust. § 4 odst. 2 písm. b). zákona.

 

1.4 Právním základem zpracování osobních údajů uživatelů je souhlas dotčené osoby ve smyslu ust. § 11 zákona.

 

1.5 Účelem zpracování osobních údajů je realizace vlastních marketingových aktivit provozovatele

 

1.6 Uživatel odesláním registračního formuláře a zaškrtnutím příslušného políčka bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány Společností v rozsahu emailové adresy.

 

1.7 Osobní údaje dotčených osob jsou získávány prostřednictvím formuláře umístěného na příslušné webové stránce.

 

1.8 Osobní údaje se do informačního systému poskytují na dobrovolně, a to na základě souhlasu dotčené osoby, přičemž čas platnosti souhlasu je 15 let ode dne jeho udělení.

 

1.9 Společnost informuje dotčené osoby, že osobní údaje nejsou přenášeny do třetích zemí a jejich přenos ani nepředpokládá.

 

1.10 Společnost informuje dotčené osoby, že osobní údaje jsou zpřístupňovány poskytovateli IT servisu.

 

1.11 Společnost informuje dotčené osoby, že osobní údaje nebudou zveřejněny.

 

1.12 Práva dotčené osoby podle zákona jsou zejména následující:

 

Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele - Společnosti vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

c) obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje na zpracování,

d) obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Právo dotčené osoby podle § 28 odst. 1 písm. e) af) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat

a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí. Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejího osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotyčné osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo a) písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotčená osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, b) osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě, c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu. Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba. Žádost dotyčné osoby podle § 28 odst. 1 písm. a) až c), e) až h) a odst. 3 až 5 vyřídí provozovatel bezplatně. Žádost dotyčné osoby podle § 28 odst. 1 písm. d) vyřídí provozovatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů as odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Provozovatel je povinen písemně vybavit žádost dotyčné osoby podle odstavců 1 a 2 nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Omezení práv dotčené osoby podle § 28 odst. 2 provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotyčné osobě a úřadu.

 

1.13 V souvislosti s využíváním našich služeb může Společnost shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se uživatel přihlašuje k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod .. Tyto údaje jsou získávány buď náhodně, bez předchozího určení účelu a prostředků zpracování, bez záměru jejich dalšího zpracování v uspořádaném systému podle specifických kritérií a nejsou dále systematicky zpracovávány, nebo jako nezbytné pro správné poskytování služby uživatelům.

 

1.14 Na případně připomínky a otázky k ochraně osobních údajů a na kontakt ve věci výkonu vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu info@spotreba.sk.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zasílání newsletteru - marketingové aktivity

Volitelným bonusem je možnost získat aktuální informace o novinkách, newsletter nebo aktuální články zasílány e-mailem. V případě, že si uživatel nepřeje, aby ho Společnost oslovovala s nabídkou novinek, newsletterů a článků, svůj nesouhlas může vyjádřit zakliknutím příslušného políčka na webové stránce. Zakliknutím příslušného políčka (checkboxu) na webové stránce udělujete společnosti AUTOBAZAR.EU sro, se sídlem Kmeťova 18/1288, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČ: 36 741 922 zapsané do Obchodního rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl C, vložka č. 17546 / R dle ust. § 4 odst. 2 písm. b). zákona jako provozovateli v souladu s ustanovením § 11 zákona souhlas se zpracováním svých své emailové adresy, a to na následující účel:

1. občasné zasílání informací o novinkách, newsletter nebo aktuálních článků, a to na vyplněnou e-mailovou adresu pro účely realizace marketingové prezentace provozovatele.

Souhlas se uděluje dobrovolným vyznačením samostatného, ​​k tomuto účelu sloužícího políčka na webové stránce s příslušným popisem as odkazem na tento dokument; toto pole není přednastavené a na udělení souhlasu se vyžaduje aktivní řízení ze strany dotyčné osoby. Doba platnosti souhlasu je 15 let ode dne udělení souhlasu a před uplynutím této doby je možné jej kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese AUTOBAZAR.EU sro, se sídlem Kmeťova 18/1288, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nebo e-mailem na adrese info@spotreba.sk.

Zároveň prohlašuji, že jsem byl včas a řádně informován / á o zpracování mých osobních údajů ve smyslu ust. § 15 zákona. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že zaškrtnutím políčka (checkboxu) označeného "Přečetl jsem si informace podle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání občasného newsletteru "já jako poskytovatel osobních údajů uděluji provozovateli souhlas ve výše uvedeném rozsahu.

Zároveň tímto potvrzuji, že vyplněnou e-mailovou adresou v plném rozsahu oprávněně disponuji, je správná, úplná a pravdivá.

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s tím, že používáme soubory cookie. Další informace Zavřít